●●● بـانـوی خـلـوت نـشیـن حـرم ●●● ✧ بہ نـام خـدایـ ے ڪہ دغـدغہ از دسـت دادنـ ش را نـدارم ✧ ₰ یـک خـواهـش ₰ چیـزے از دل نـوشـته هـام کـپـی نـشـود لـطـ✗ـفـا ❤ مـمـنـون ❤ || حلال || نـمـیـکنـم هـرگـز ... نـگی نـگـفـتـ م !! هـرگـزَش را هـم لـطـفـن طـوری بـخـوان کـه انـگـار خیـلی مهـ ـم است ✔ آدم خـاصـی نـیـسـتـم امــــا ✔ حـس هـای خـاصـی دارم 【 خـواهـش کـردم هــا ا ا ا 】 ░ بـازم مـنـو بـبـخـشیـد + مـمـنـون ░ tag:http://nasimeharam.mihanblog.com 2018-09-20T09:27:47+01:00 mihanblog.com حـاجـت روا 2015-03-04T16:52:44+01:00 2015-03-04T16:52:44+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/197 مـریــم صـفــری چقدر زیباست کہ چیزے از شهدا بخواهےوآنها براے برآوردنش از خدایمان خواهش کنندحتے اگر همہ بگویند غیر ممکن است بشودامادلت روشن است که پیش شهدا زانو زده اےومن مطمئنم کہ شهدا نزد خدا براے من پادرمیانے مےکنند

چقدر زیباست کہ چیزے از شهدا بخواهے

و

آنها براے برآوردنش از خدایمان خواهش کنند

حتے اگر همہ بگویند غیر ممکن است بشود

اما

دلت روشن است که پیش شهدا زانو زده اے

و

من مطمئنم کہ شهدا نزد خدا براے من پادرمیانے مےکنند

]]>
جامانده 2014-12-10T22:21:47+01:00 2014-12-10T22:21:47+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/196 مـریــم صـفــری یکسال تمام قنوتم شد اللهم ارزقنا کربلابہ عشق اربعین و پیاده روے اشیکسال دورے را تحمل کردم براے لذت این روزهااین روزها کہ فقط خودم میدانم نمےتوانم بگویم آقایم نطلبیداین روزها کہ از همہ مےشنوم راهے ِ کربلایند و با التماس دعایے برای دل آشوب م بدرقہ شان میکنمگویے همہ اربعین دعوت مےشونداین من و تو هستیم کہ لبیک گو شویمنمیدانم چگونہ آرام شوم !؟ دعایم کنید
یکسال تمام قنوتم شد اللهم ارزقنا کربلا
بہ عشق اربعین و پیاده روے اش
یکسال دورے را تحمل کردم براے لذت این روزها
این روزها کہ فقط خودم میدانم نمےتوانم بگویم آقایم نطلبید
این روزها کہ از همہ مےشنوم راهے ِ کربلایند و با التماس دعایے برای دل آشوب م بدرقہ شان میکنم

گویے همہ اربعین دعوت مےشوند
این من و تو هستیم کہ لبیک گو شویم

نمیدانم چگونہ آرام شوم !؟ دعایم کنید


]]>
دلـم تنـگ میشود برایـت محـرم 2014-11-04T20:30:00+01:00 2014-11-04T20:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/195 مـریــم صـفــری ♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥ ✗ خـداحـافـظ دهہ اول مـحـرم ✗ خـداحـافـظ تـاسـوعـا ✗ خـداحـافـظ عـاشـورا ₰✔ اگـر بـار گـران بـودیــم رفـتـیـم ✔ اگـر خـوب سیـنہ نـزدیــم حـلـالـمـون کـن ✔ اگـر خـوب ضـجہ نـزدیــم حـلـالـمـون کـن ✔ اگـر خـوب گـریہ نـکـردیــم حـلـالـمـون کـن ₰خـداحـافـظ خـیـمـہ حـیـدریـون خـداحـافـظ خـیـمـہ مـکـتـب الـحـسـیـن ₰حـلـالـمـــون کـن اربــــاب ♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥ ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبو
♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥✗ خـداحـافـظ دهہ اول مـحـرم

✗ خـداحـافـظ تـاسـوعـا

✗ خـداحـافـظ عـاشـورا


✔ اگـر بـار گـران بـودیــم رفـتـیـم

✔ اگـر خـوب سیـنہ نـزدیــم حـلـالـمـون کـن

✔ اگـر خـوب ضـجہ نـزدیــم حـلـالـمـون کـن

✔ اگـر خـوب گـریہ نـکـردیــم حـلـالـمـون کـن


خـداحـافـظ خـیـمـہ حـیـدریـون

خـداحـافـظ خـیـمـہ مـکـتـب الـحـسـیـن


حـلـالـمـــون کـن اربــــاب♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت
]]>
عـرفــه و آرزوی مـــن 2014-10-04T20:30:00+01:00 2014-10-04T20:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/194 مـریــم صـفــری ♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥رمضان شد بہ شما قول دادم بہ احترامتان گناه نکنم ولے لغزیدم شب قدر آمدم و قرآن بہ سر گرفتم و الهے العفو گو شدم ولے قول و قرارم با شما را فراموش کردم و امروز کہ روز عرفه است نمیدانم دیگر بہ من امیدے هست کہ سر بہ راه شوم یا نہ ! این بار اگر قول بدهم بہ عشق ِ شما گناه نکنم مرا در جمع کربلایے هاے اربعین قرار میدهے ؟ قول میدهم مردونہ گناه بے گناه ◥ مــریــم صــفــری ◣♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥ ┘◄ دلــ نـوش
♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥


رمضان شد بہ شما قول دادم بہ احترامتان گناه نکنم

ولے لغزیدم

شب قدر آمدم و قرآن بہ سر گرفتم و الهے العفو گو شدم

ولے قول و قرارم با شما را فراموش کردم

و امروز کہ روز عرفه است نمیدانم دیگر بہ من امیدے هست کہ سر بہ راه شوم یا نہ !

این بار اگر قول بدهم بہ عشق ِ شما گناه نکنم

مرا در جمع کربلایے هاے اربعین قرار میدهے ؟

قول میدهم

مردونہ

گناه بے گناه◥ مــریــم صــفــری ◣♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت]]>
تـولـدت مـبـارک آقـا سیـد 2014-09-21T20:30:00+01:00 2014-09-21T20:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/193 مـریــم صـفــری ✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖ روحت شاد آقا سید برایت فاتحہ میخوانم براے تویے کہ همیشه بہ دل ما کربلا نرفتہ ها زخم میزدے همیشہ برایمان خواندے " همہ رفتند کـربـلـا " و ما میسوختیم راستے اقا سید !منم کربلا رفتم هرچند تو را کربلا نرفتہ ¤ کـربـلـایـے ¤ نامیدند ولی ما گنهکاران را کربلا رفتہ هم کربلایے ننامیدند ❉ روحت شاد کہ همیشه هواے دلم رو داشتے ❉ ◥ مــریــم صــفــری ◣ ✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖ ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم

✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔روحت شاد آقا سید

برایت فاتحہ میخوانم

براے تویے کہ همیشه بہ دل ما کربلا نرفتہ ها زخم میزدے

همیشہ برایمان خواندے " همہ رفتند کـربـلـا "

و ما میسوختیم

راستے اقا سید !

منم کربلا رفتم

هرچند تو را کربلا نرفتہ
¤ کـربـلـایـے ¤ نامیدند

ولی ما گنهکاران را کربلا رفتہ هم کربلایے ننامیدند


روحت شاد کہ همیشه هواے دلم رو داشتے

◥ مــریــم صــفــری ◣


✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت


]]>
نگاه ِ ارباب به حر 2014-09-19T19:30:00+01:00 2014-09-19T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/192 مـریــم صـفــری ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈دلت این روزها بہ دنبال نگاه هایـے میگردد کہ تمام نشود یا کہ گمان کنے همیشگے ستاز آن نگاه هایـے کہ دوست داری فقط برای تو باشد حتے نسبت بہ نگاه ها هم حساس شده اےولے میدونے کہ حتے تو با اشاره اے تمام میشوے ₰ مثل نگاه ِ ارباب به حر ₰براے این نگاه دلے باحیا داشته باش مثل حر کہ از خجالت سر بہ زیر بود ♡✿ من و تو از گناه هایمان خجالت مےکشیم ؟◥ مــریــم صــفــری ◣◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط
◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


دلت این روزها بہ دنبال نگاه هایـے میگردد کہ تمام نشود

یا ک
ہ گمان کنے همیشگے ست

از آن نگاه های
ـے کہ دوست داری فقط برای تو باشد

حت
ے نسبت بہ نگاه ها هم حساس شده اے

ول
ے میدونے کہ حتے تو با اشاره اے تمام میشوے

مثل نگاه ِ ارباب به حر

برا
ے این نگاه دلے باحیا داشته باش

مثل حر ک
ہ از خجالت سر بہ زیر بود


من و تو از گناه هایمان خجالت مےکشیم ؟
◥ مــریــم صــفــری ◣


◈ ◈ ◈ ◈ ◈
◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ 
◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت]]>
قـول و قـرار بـعـد رمـضـان 2014-07-27T19:30:00+01:00 2014-07-27T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/191 مـریــم صـفــری ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿سلامعید همگے مبارکیہ صحبت کوتاه با شما دوست عزیزم دارم▼△استاد پناهیان : با این خدایـے کہ میبره تا مرز "نا امیدے" زندگے کن !✩ با خداے گهواره موساے رود نیل ...✩ با خداے یوسف تہ چاه ...✩ با خداے ابراهیم داخل آتش ...در اوج نا امیدیہ کہ فرج هست ...اصلا فرج حضرت هم همینطور میاد ...هر وقت زجہ زدید و زمین و اسمان رو چنگ زدید ، آقا میاد (!)اگر اوضاع دنیا رو ببینید ، زجہ مےزنید ... یابن الحسن! پس دیگہ کِــے ؟؟؟خیلے سرعت بالا رفتہیہ خبرایـے هستشرایط دست کسے نیست.یہ خبراییہ هاک ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿


سلام

عید همگے مبارک

یہ صحبت کوتاه با شما دوست عزیزم دارم


▼△


استاد پناهیان : با این خدایـے کہ میبره تا مرز "نا امیدے" زندگے کن !

✩ با خداے گهواره موساے رود نیل ...

✩ با خداے یوسف تہ چاه ...

✩ با خداے ابراهیم داخل آتش ...

در اوج نا امیدیہ کہ فرج هست ...

اصلا فرج حضرت هم همینطور میاد ...

هر وقت زجہ زدید و زمین و اسمان رو چنگ زدید ، آقا میاد (!)

اگر اوضاع دنیا رو ببینید ، زجہ مےزنید ...

یابن الحسن! پس دیگہ کِــے ؟؟؟

خیلے سرعت بالا رفتہ

یہ خبرایـے هست

شرایط دست کسے نیست.

یہ خبراییہ ها

کسے داره میاد !  آماده اے ؟!

 

▼△


ماه رمضان داره میره و لااقل باید یہ کار مفید رو شروع کنیم

یہ قرارے بذاریم

یہ قول هایـے بدیم

در حد توانمون (!)

 

✿ بیاین قرار بذاریم از این 5 تا قنوت تو نمازهاے شبانہ روزمون حداقل تو دو تاش دعاے فرج حضرت رو بخونیم ✿

 

روایت داریم کہ هر کس توے نمازش 【 اللهم کن لولیک】 ، یا اصلا 【 دعاے فرج 】 بخونہ 90  چیز گیرش میاد

سندش کتاب "موعود نامہ" یا "الفباے مهدویت"

تا میگے اللهم کن لولیک ، دست ها رو بالا میکنے ، امام زمان هم هر جا باشہ دستش رو بلند مےکنہ

میگه: ♋ خدایا بہ خاطر من این جوون هر چے میخواد بهش بده

         ♋ خدایا ببین این بہ یاد منہ ، منم به یاد اونم

         خدایا امروز روز خوشے باشہ براش      

         ♋ خدایا امروز کمکش کن گناه نکنہ


▼△


بیاین همدل باشیم ...


کسایـے کہ موافقن یہ ✾ یا مهد
ے ✾ تو نظرات بذارند ...

 

دوست داشتین اطلاع رسانے کنین

 

ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت 
]]>
عاشق ِ حسینـ ش 2014-07-25T19:30:00+01:00 2014-07-25T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/190 مـریــم صـفــری ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ضریحـ ت را کہ مےبینم ذکر دوست داشتن سر مےدهم سر مےگذارم بر روے مهرهاے کـربلـا من مےبوسم خدا مےشمارد  ღیک  ღدو ღ سہ ... ✦و چہ حال خوشے دارد خدا از دیدن این عاشق ِ حسینـ ش◥ مــریــم صــفــری ◣ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید ✾ ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟ ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


ضریحـ ت را کہ مےبینم

ذکر دوست داشتن سر مےدهم

سر مےگذارم بر روے مهرهاے کـربلـا

من مےبوسم

خدا مےشمارد

 ღیک

 ღدو

سہ

...و چہ حال خوشے دارد خدا از دیدن این عاشق ِ حسینـ ش
◥ مــریــم صــفــری ◣¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت]]>
بِـکــ یـا الله 2014-07-20T19:30:00+01:00 2014-07-20T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/189 مـریــم صـفــری ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣  ▩ ▣ ▩ ▣✗ الهے العفـو ✗ الهے العفـو ✗ الهے العفـو ... مےخواهم تا صبح با این ذکر تسبیح بچرخانم شاید شاید شاید این بنده روسیاهـ ت را بآر دیگر در آغوش بگیرے مےخواهم تا مےتوانم امشب منت تو را بکشم نفس نفس بزنم و بگویم || بِکــ یـا الله || مےخواهم تو را بہ تک تک عزیزانت قسم دهم برآے حاجتـم : ♪ کربلـا ♪ اربعین ♪ پـاے پیاده بہ سوے حسینـ ت بہ سوے علمدار حسینـ ت همراه با مولـاے غایبے کہ ان شاءالله ظهور مےکند ... ◥ مــریــم صــفــری ◣ ▩ ▣ ▩
▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣  ▩ ▣ ▩ ▣


✗ الهے العفـو

✗ الهے العفـو

✗ الهے العفـو

...

مےخواهم تا صبح با این ذکر تسبیح بچرخانم

شاید

شاید

شاید

این بنده روسیاهـ ت را بآر دیگر در آغوش بگیرے

مےخواهم تا مےتوانم امشب منت تو را بکشم

نفس نفس بزنم و بگویم || بِکــ یـا الله ||

مےخواهم تو را بہ تک تک عزیزانت قسم دهم برآے حاجتـم :

♪ کربلـا

♪ اربعین

♪ پـاے پیاده

بہ سوے حسینـ ت

بہ سوے علمدار حسینـ ت

همراه با مولـاے غایبے کہ ان شاءالله ظهور مےکند ...
◥ مــریــم صــفــری ◣▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣  ▩ ▣ ▩ ▣┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت]]>
دانہ ے تـسبـیـح 2014-07-16T19:30:00+01:00 2014-07-16T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/188 مـریــم صـفــری ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ مےخواهم بہ یاد بچگے هایم تسبیح بدست بگیرم و دانہ دانہ بیندازم و بگویم : √ مے آید √ نمے آید √ مے آید √ نمے آید و چہ خوب است روے مےآید بماند دانہ ے تسبیحـ م ... مـ✿ـولـاے من ! امشب مےخواهم سالهاے نبودنت را با تسبیح دوره کنم و استخاره اے بگیرم با دلم و تسبیحے که دانہ دانہ اش نبودنت را بہ رخـ م مےکشد آقـ✿ـاے من ! کاش این شبها کہ من مےخواهم ☫ آدم ☫ شوم تو بیایے ••●! ❤ زیبا مےشود وقتے زمان آمدنت با زمان آدم شدنم یکے شود ! ❤ !●•• ◥ مـ
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖


مےخواهم بہ یاد بچگے هایم تسبیح بدست بگیرم و دانہ دانہ بیندازم

و

بگویم :

√ مے آید

√ نمے آید

√ مے آید

√ نمے آید

و چہ خوب است روے مےآید بماند دانہ ے تسبیحـ م ...

م
ـ✿ـولـاے من !

امشب مےخواهم سالهاے نبودنت را با تسبیح دوره کنم

و

استخاره اے بگیرم با دلم و تسبیحے که دانہ دانہ اش نبودنت را بہ رخـ م مےکشد

آقـ✿ـاے من !

کاش این شبها کہ من مےخواهم
☫ آدم ☫ شوم تو بیایے

••●! ❤ زیبا مےشود وقتے زمان آمدنت با زمان آدم شدنم یکے شود ! ❤ !●••
◥ مــریــم صــفــری ◣


❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت


]]>
نمیدانم چہ بر سرم آمده 2014-07-03T19:30:00+01:00 2014-07-03T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/187 مـریــم صـفــری ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ خدایا جان ! احساس میکنم این پنج روز را ارزان از دست دادم نمیدانم چہ بر سرم آمده فقط میدانم دلم گرفتہ این دلگرفتن هاے پنجشنبہ ها کہ معلوم است کـ❤ـربلـاست و در بہ درے ِ من ولے حکایت این ماه منم و رفوزه شدن در امتحانات الهے ... ₪₪نمیدانم چہ بر سرم آمده فقط دستے بہ دلم بکش و ◊♦ رهایم کن از این غبارهاے روے دلم ♦◊ ◥ مــریــم صــفــری ◣ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے
▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰


خدایا جان !

احساس میکنم این پنج روز را ارزان از دست دادم

نمیدانم چہ بر سرم آمده فقط میدانم دلم گرفتہ

این دلگرفتن هاے پنجشنبہ ها کہ معلوم است ک
ـ❤ـربلـاست و در بہ درے ِ من

ولے

حکایت این ماه منم و رفوزه شدن در امتحانات الهے ...₪₪


نمیدانم چہ بر سرم آمده

فقط دستے بہ دلم بکش

و

◊♦ رهایم کن از این غبارهاے روے دلم ♦◊
◥ مــریــم صــفــری ◣▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟
]]>
بهانہ است آقا 2014-06-13T19:30:00+01:00 2014-06-13T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/186 مـریــم صـفــری ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖نمیدانم چرا سالهاست روز میلاد شما کہ میشود بےاختیار مےگریم بےاختیار کہ نہ ! اختیارم رو بہ دست دلم میدهم و میگذارمش کنار دستهاے مهربانت ... ▱ نمےگویم شاد نیستم ! محال است روز میلاد تو باشد و خوشحال نباشم ≈ ولے دورے ات دلم را مےلرزاند ≈ تنها دلخوشے ام این است کہ قنوت نمازم دعاے سلامتے شماست مولا و تنها دلگیرے ام این است کہ این جشن ها برآے بعضے ها بخاطر شادے خودشان است نہ بخاطر روز میلاد شما بهانہ است آقا ؛ بهانہ ... وگرنہ م

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖


نمیدانم چرا سالهاست روز میلاد شما کہ میشود بےاختیار مےگریم

بےاختیار کہ نہ !

اختیارم رو بہ دست دلم میدهم و میگذارمش کنار دستهاے مهربانت ...

نمےگویم شاد نیستم !

محال است روز میلاد تو باشد و خوشحال نباشم

≈ ولے دورے ات دلم را مےلرزاند
 
تنها دلخوشے ام این است کہ قنوت نمازم دعاے سلامتے شماست مولا

و

تنها دلگیرے ام این است کہ این جشن ها برآے بعضے ها بخاطر شادے خودشان است

نہ بخاطر روز میلاد شما

بهانہ است آقا ؛ بهانہ ...

وگرنہ مولا خودتان کہ مےبینید مےرقصند و گناه مے‌کنند !

❣ از مهربانے تو میدانم

ولے رسم این مردم را نمیدانم ...


راستے آقا !

✦ روز میلادتان مبارک ...◥ مــریــم صــفــری ◣


❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖


┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟]]>
کربلا را برآے دل ِ ما بگذارید 2014-06-12T14:54:09+01:00 2014-06-12T14:54:09+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/185 مـریــم صـفــری •٠•●! ❤ !●•٠•سال 61 کہ خیمہ ها را بہ آتش کشیدید این بآر چہ را میخواهید بگیرید ؟ ارباب را ندیده ایم ولے عاشقش شدیم و ماندیم ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ بگذارید برآے دل ِ ما هم چیزے بماند ... با شنیدن خبرها هم دلمان آتش گرفت لااقل با کربلا کارے نداشته باشید! ☀ نمےبینید دستانمان بہ هنگام دیدن گوشے هایمان مےلرزد ؟ ☀ نمےبینید چشمانمان خیس میشود و مےبارد ؟ کربلا را برآے دل ِ ما بگذارید و برگردید ! رفقا داغونم ◥ مــریــم صــفــری ◣ •٠•●! ❤ !●•٠• ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب ||

•٠•●! ❤ !●•٠•


سال 61 کہ خیمہ ها را بہ آتش کشیدید

این بآر چہ را میخواهید بگیرید ؟

ارباب را ندیده ایم

ولے عاشقش شدیم و ماندیم∞ ∞ ∞ ∞ ∞


بگذارید برآے دل ِ ما هم چیزے بماند ...

با شنیدن خبرها هم دلمان آتش گرفت

لااقل با کربلا کارے نداشته باشید!

☀ نمےبینید دستانمان بہ هنگام دیدن گوشے هایمان مےلرزد ؟

☀ نمےبینید چشمانمان خیس میشود و مےبارد ؟

کربلا را برآے دل ِ ما بگذارید و برگردید !
رفقا داغونم
◥ مــریــم صــفــری ◣•٠•●! ❤ !●•٠•


┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟]]>
خوشبختے 2014-05-27T19:30:00+01:00 2014-05-27T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/184 مـریــم صـفــری ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈₰ خوشبختے یعنے ₰دلت لک زده باشہ واسہ گلزار شهدا همسرت بیآد خونہ ببینہ گرفتہ اے ✿ بگہ آماده شو بریم پیش ِ داداشام و ✿ دستت رو بگیره و با هم قدم زنان برید تا قطعہ اے از بهشت♡هعے +غم نداریم همچین کسے رو اگہ دارید قدرشو بدونید ❣ برای دلم امن یجیب بخوانید ❣◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟ ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت
◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


خوشبختے یعنے

دلت لک زده باشہ واسہ گلزار شهدا

همسرت بیآد خونہ

ببینہ گرفتہ اے

بگہ آماده شو بریم پیش ِ داداشام

و

دستت رو بگیره و با هم قدم زنان برید تا قطعہ اے از بهشت


هعے

+غم

نداریم همچین کسے رو

اگہ دارید قدرشو بدونید❣ برای دلم امن یجیب بخوانید◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت]]>
لبخندے مصنوعے 2014-05-10T19:30:00+01:00 2014-05-10T19:30:00+01:00 tag:http://nasimeharam.mihanblog.com/post/183 مـریــم صـفــری ✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖ درد است کہ تو را با کوله بارت در گوشہ اے مےبینند و از خودشان مےپرسند : " بہ نظرتون خادم ِجدیدند ؟ " وقتے جوابے برآے سوالشان پیدا نمےکنند بہ سراغ ِ خودم مےآیند تا جواب دهم ... عجیب است کہ هنوز از بغض ِ در گلویم و اشک هاے مداومم دردم را نفهمیده اند ! ❉ قرار بود خادم باشم ولے ... ❉لبخندے مصنوعے تحویلشان مےدهم تا ادامه آش را نپرسند ...و با دعایے برآے ِ خادمے ِ سال ِ آینده مرا با بغضم تنها مےگذارند ! ¤ عکس معراج شهدا قبل از ورود شهدای تازه تفحص ش

✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔درد است کہ تو را با کوله بارت در گوشہ اے مےبینند

و

از خودشان مےپرسند : " بہ نظرتون خادم ِجدیدند ؟ "

وقتے جوابے برآے سوالشان پیدا نمےکنند بہ سراغ ِ خودم مےآیند تا جواب دهم ...

عجیب است کہ هنوز از بغض ِ در گلویم و اشک هاے مداومم دردم را نفهمیده اند !

قرار بود خادم باشم ولے ...

لبخندے مصنوعے تحویلشان مےدهم تا ادامه آش را نپرسند ...

و با دعایے برآے ِ خادمے ِ سال ِ آینده مرا با بغضم تنها مےگذارند !
¤ عکس معراج شهدا قبل از ورود شهدای تازه تفحص شده ¤
جریان خادمی م بماند ...
◥ مــریــم صــفــری ◣


✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت]]>