▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰


خدایا جان !

احساس میکنم این پنج روز را ارزان از دست دادم

نمیدانم چہ بر سرم آمده فقط میدانم دلم گرفتہ

این دلگرفتن هاے پنجشنبہ ها کہ معلوم است ک
ـ❤ـربلـاست و در بہ درے ِ من

ولے

حکایت این ماه منم و رفوزه شدن در امتحانات الهے ...₪₪


نمیدانم چہ بر سرم آمده

فقط دستے بہ دلم بکش

و

◊♦ رهایم کن از این غبارهاے روے دلم ♦◊
◥ مــریــم صــفــری ◣▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟