◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


خوشبختے یعنے

دلت لک زده باشہ واسہ گلزار شهدا

همسرت بیآد خونہ

ببینہ گرفتہ اے

بگہ آماده شو بریم پیش ِ داداشام

و

دستت رو بگیره و با هم قدم زنان برید تا قطعہ اے از بهشت


هعے

+غم

نداریم همچین کسے رو

اگہ دارید قدرشو بدونید❣ برای دلم امن یجیب بخوانید◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت