♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥من و تمام کسانے کہ بہ شهدا دل بستہ ایم

دوست داریم بہ این لقب صدا شویم : " گدا "

مانند گدایے بہ گوشہ اے تکیہ کرده ام و زانوهایم را بغل کرده ام

بہ زائرها نگاه مےکنم ...

رفتارهایشان را زیر نظر مےگیرم !

عده اے از عاشقے غش مےکنند ... آه کاش گریہ هاے من مانند تو بود !

عده اے زیر لب با شهدا حرف مےزنند و با صدا گریہ مےکنند

ولے مداح کہ شروع مےکند بہ خواندن برآے شهدا

از گفتن درباره شهید صبورے و مادرش

من آرام آرام اشک مےریزم ...

و این اشک تنها از شرمندگے است !


◥ مــریــم صــفــری ◣


خاطرات اسفند 92♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت


photo taken by Me +smile