چقدر زیباست کہ چیزے از شهدا بخواهے

و

آنها براے برآوردنش از خدایمان خواهش کنند

حتے اگر همہ بگویند غیر ممکن است بشود

اما

دلت روشن است که پیش شهدا زانو زده اے

و

من مطمئنم کہ شهدا نزد خدا براے من پادرمیانے مےکنند