❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂


بعضے مطالب و شعرها را کہ براے بار اول مےشنوے


آنچنان برایت تکان دهنده ست


کہ در حافظہ ات مےماند


کہ انگار براے ❣ حال تو ❣ اختصاص داده شده !


شب قدر یک شعر بہ دل آشوبم آرامشے عجیب داد


ܓ✾


نیمہ شبان خلوت است ، مظهر هر رأفت است


عاشق شوریده را ، یار نظر مےکند


اے شده غرق گناه ، خواب گران تا بہ کے


چاره درد تو را ، دیده تر مےکند


هر چہ کہ هستے بیا ، گر چہ کہ پستے بیا


بنده شرم گونہ را ، دوست نظر مےکند


░ تـوبہ اثـر مےکنـد ░

◥ مــریــم صــفــری ◣
❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی نشود لطفا + ممنون !

┘◄ هر گونـه کپی حتی در حد [ واو ] شرعا اشکال دارد
┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادتبرچسب ها :
توبه اثر میکند ,  یار نظر میکند ,  هرچه که هستی بیا ,  توبه ,  مریم آسمانی ,  مریم صفری ,  منبر , 

موضوع :
✓ نـسـیـم خــدایــی ,