◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆


قافلہ بہ کـربـلـا رسید


زیـ✿ـنـب نالہ زد


داداش کجـا آمـدیـم ؟▩ ▣√ داداش !


اینجـا جاے ِ آخـر ِ کہ مےبینمـ ت


♪ زیـنـب ! آروم بـاش عـزیـزدلـ م


√ داداش !


دیـر نشده بیـا بـرگـردیـ م


√ داداش !


رقیہ مثـل ☫ مـادر ☫ مےشود ؛ بیـا بـرگـردیـ م


√ داداش !


••●! ❤ آمـد بہ سَرم از آنچہ مےتـرسیـدم ❤ !●••
◥ مــریــم صــفــری ◣◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت

برچسب ها :
داداش حسین جان (ع) ,  بین الحرمین قهرم باهات ,  بیچاره اون که ندید حرم رو ,  مریم صفری ,  شرمنده رخ ارباب ,  خلوت نشین روضه , 

موضوع :
✓ نـسـیـم ح س ی ن ,