یکسال تمام قنوتم شد اللهم ارزقنا کربلا
بہ عشق اربعین و پیاده روے اش
یکسال دورے را تحمل کردم براے لذت این روزها
این روزها کہ فقط خودم میدانم نمےتوانم بگویم آقایم نطلبید
این روزها کہ از همہ مےشنوم راهے ِ کربلایند و با التماس دعایے برای دل آشوب م بدرقہ شان میکنم

گویے همہ اربعین دعوت مےشوند
این من و تو هستیم کہ لبیک گو شویم

نمیدانم چگونہ آرام شوم !؟ دعایم کنید