◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


و

یک پیام براے دقمرگے ِ امشبمکاملا بدون شرحتنها

و

تنها

براے آرامش دلم دعا کنیددلم امروز با این اس ام اس بہ کما رفت

از آن کماهایے کہ دکتر مےگوید :

متاسفم

فقط براش دعا کنیدبرای دلم امن یجیب بخوانید◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت