═══════════ ══════════════چقدر سخت است کہ دلت بگیرد از آدمهاے اطرافت

از خوابگاه

از این تظاهر بہ رفاقت ها

و

کسانے کہ در این تظاهر بہ دوستے خیلے مهارت دارند

و

سخت تر آن است کہ در بین شماره هاے گوشیت مدام بالا و پایین بروے

ولے کسے را پیدا نکنے کہ براے تو و دلت وقت داشته باشد

یا اگر وقت داشته باشد

صدایش برایت مُسکن نباشد ...


▩ ▣


آرامشے مےخواستم امشب ...

ولے میدانم کہ دلم آرام نمےشود ...

دلم فریادے مےخواهد با آسمان !

سخت است اشک هایے جارے شود و هیچکس کنارت نباشد ...


▩ ▣


تنهایم

ولے

کاش نبودم

◥ مــریــم صــفــری ◣═══════════ ══════════════┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟