✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧


میبینے حال ِ دلم را ؟


⊰⊰ بہ زیارت عاشورا مےرسم


عین هر بچہ شیعہ اے بلند لعن ها را مےخونم


ولے دیدے ≈≈ ح س ی ن ≈≈ ؟


بہ سلام بر تو کہ رسیدم چہ حالے شدم !


سرم را پایین گرفتم و اشک ریختم


آخر تحمل نگاهت را نداشتم


و


ندارم


اما تو گاهے یواشکے نگاهم کن ...


❤♡ کہ این نگاه هاے یواشکے شرمنده ام نکند حضرت جان ! ♡❤
◥ مــریــم صــفــری ◣✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط برای کـربـلـایـم دعـاگـو بـاشید


برچسب ها :
زیارت عاشورا ,  مریم صفری ,  نگاه های یواشکی ارباب ,  شرمنده رخ ارباب ,  ح س ی ن حضرت جان من ,  به من یک کربلا بده حسین جان ,  دلم تنگ محرم شد , 

موضوع :
✓ نـسـیـم ح س ی ن ,